Menu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU CUKROWY BUTIK.PL

Opublikowano, 9 września 2016

 1. WSTĘP

1.1 Serwis internetowy pod nazwą www.cukrowybutik.pl skierowany jest do klientów poszukujących konkretnej oferty za pomocą serwisu oraz dla konsumentów zainteresowanych dostępem przez internet do oferty firmy Cukrowy Butik oraz zakupem i dostarczeniem oferowanych przez nią towarów i usług.

1.2. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.cukrowybutik.pl, z usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz określa zasady, jakimi kieruje się właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych.

1.3. Serwis został przygotowany przez firmę Cukrowy Butik Spółka Cywilna z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Piaskowa 31, NIP 7811901309, REGON 302852710, adres poczty elektronicznej biuro@cukrowybutik.pl, która jest właścicielem serwisu i serwisem zarządza.

 1. REGULAMIN

2.1. Definicje

Serwis – system zapewniający dostęp do stworzonej przez właściciela internetowej strony informacyjno-usługowo-reklamowej www., włączonej do sieci internet, w postaci systemu stron pod nazwą www.cukrowybutik.pl, dostępnych pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną i usług odpłatnych, świadczonych na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia gościom i użytkownikom korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez właściciela, innych zasobów internetu, oraz usług oferowanych przez właściciela przez serwis;

Dzień roboczy – jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część;

Właściciel / Administrator – właściciel serwisu, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym, zarządzającym serwisem, firma:

Cukrowy Butik spółka cywilna z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Piaskowa 31, posiadająca NIP 7811901309, REGON 302852710, adres poczty elektronicznej biuro@cukrowybutik.pl;

Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) każdy odwiedzający serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający z serwisu;

Użytkownik rejestrowany – użytkownik zarejestrowany w systemie i zalogowany do systemu w chwili  dokonywania czynności;

Gość – osoba, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby w ramach wolnego dostępu;

Klient / Zamawiający – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży;

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową;

Konto klienta – oznacza indywidualny dla każdego klienta panel z loginem oraz hasłem, uruchomiony na jego rzecz przez administratora, po dokonaniu przez klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia konta klienta, zbiór zasobów teleinformatycznych administratora, w którym gromadzone są dane klienta w tym informacje o złożonych zamówieniach;

Login – oznacza indywidualne oznaczenie klienta, przez niego ustalone, składające się ze znaków literowych, cyfr lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta klienta w sklepie internetowym;

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego;

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działające na domenie www.cukrowybutik.pl;

Sprzedawca – oznacza osobę upoważniona do reprezentowania firmy Cukrowy Butik Spółka Cywilna z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Piaskowa 31, NIP 7811901309, REGON 302852710, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, adres poczty elektronicznej biuro@cukrowybutik.pl;

Koszyk – widoczny na wyodrębnionym pasku klienta aktualny stan zamówienia wraz z kwota do zapłaty;

Wolny dostęp – dostęp oferowany przez serwis nieodpłatnie obejmujący informację ogólnodostępną;

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach serwisu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O Świadczeniu Usług Elektronicznych, tj.:

– usługi informacyjne

– usługi wyszukiwania

– usługi obsługi i pośrednictwa handlu i usług;

Oferta –  propozycja właściciela serwisu sprzedaży lub kupna towarów, albo usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna –  sprzedaży także w postaci cenników, promocji i procedur;

Produkt / Towar – dostępna w serwisie rzecz, która stanowi przedmiot umowy sprzedaży między klientem, a właścicielem serwisu;

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne zapytania użytkownika poprzez nieodpłatne udostępnienie strony o określonym adresie;

Usługi wyszukiwania – umożliwienie użytkownikom korzystanie z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych, tj. wyszukiwarka, katalog;

Zamówienie – zapotrzebowanie na usługi lub artykuł, które są przedmiotem zamówienia w serwisie, zgodnie z niniejszym regulaminem;

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie serwisu, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności przez umieszczenie na formularzu dokładnych informacji o zamawianym produkcie oraz określenie warunków kupna, w tym sposobu płatności i dostawy;

Dostawca – sprzedawca prowadzący działalność handlową lub usługową, przygotowujący i realizujący zamówienie dla użytkownika, oznacza Firmę Cukrowy Butik Spółka Cywilna z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Piaskowa 31, NIP 7811901309, REGON 302852710, adres poczty elektronicznej biuro@cukrowybutik.pl;

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające klientowi lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w regulaminie między klientem a sprzedawcą

2.2. Cel i zasady działania serwisu

 1. Celem działania serwisu jest zaoferowanie:

– klientom – dostępu do oferty serwisu Cukrowy Butik, dokonywania za pomocą serwisu zamówień i zakupu produktów i usług oferowanych przez serwis oraz ich dostawy do miejsca wskazanego przez klienta jako miejsce dostawy.

gościom – dostępu do informacji o ofertach oraz usługach w ramach wolnego dostępu.

 1. Wszelkie prawa do serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach serwisu.
 2. Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:

– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

– ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,

– ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

– ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,

– ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej,

– ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Użytkownicy mogą korzystać z informacji serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać, lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie umowy z właścicielem są udostępniane przez serwis.
 2. Dane i informacje udostępniane na stronach serwisu służą wyłącznie celom oferowanych dostaw, usług i informacji, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą właściciela, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu poza zamówieniem, które jest realizowane na zasadach określonych w pkt. 2.3 ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu poza granicami oferty i zamówienia ponosi użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec gości lub użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu.
 3. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od 7-go dnia od opublikowania na stronach serwisu.

2.3. Zasady funkcjonowania serwisu

 1. Za pomocą serwisu klienci mają dostęp do oferty firmy Cukrowy Butik.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Dokonywanie przez klientów zamówień jest możliwe zarówno za pośrednictwem internetu, jak i telefonicznie.
 4. W celu złożenia zamówienia przez telefon, klient musi zadzwonić na jeden z numerów telefonu, które wskazane są na stronie internetowej serwisu. Po ustaleniu szczegółów zamówienia klient składa pisemne zamówienie droga e-mailową na adres biuro@cukrowybutik.pl. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po opłaceniu przez klienta uzgodnionej kwoty za zamówienie, która może stanowić 100% wartości zamówienia.
 5. W celu zamówienia konkretnego produktu oferowanego przez firmę Cukrowy Butik na stronach sklepu internetowego, klient kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany oraz jego ilość.

W przypadku towarów, które maja możliwość personalizacji, decydując się na personalizacje produktu, klient wypełnia zakładkę: „TWOJA PERSONALIZACJA”.

Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” widocznym po prawej stronie przy danym produkcie, na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy i formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy, klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umowa sprzedaży.

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po prawidłowym złożeniu zamówienie użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły danego zamówienia oraz dane kontaktowe dostawcy, z którym należy się kontaktować w związku ze złożonym zamówieniem.
 3. Zgłoszenie zamówienia jest prawnie wiążące i nie może być wycofane przez zamawiającego. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko bezpośrednio u dostawcy.
 4. Dostawca rozpoczyna realizację zamówienia po opłacenie przez klienta 100% należnej kwoty widocznej w podsumowaniu zamówieniu.
 5. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówienia w oferowanym terminie, trwającego dłużej niż 3 dni robocze, dostawca ma obowiązek telefonicznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego albo e-mailowo na adres podany przez zamawiającego w formularzu zamówienia.
 1. Dostawca na prośbę użytkownika wystawia fakturę VAT za zakupione produkty. W celu uzyskania faktury VAT, w trakcie składania zamówienia należy uzupełnić pola: nazwa firmy, adres, NIP. Faktura VAT zostanie wysłana przez dostawcę e-mailowo na adres podany przez zamawiającego w formularzu zamówienia, niezwłocznie po zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie dostawcy.
 2. Zarejestrowanie się w serwisie nie jest wymagane do złożenia zamówienia.
 3. Po zarejestrowaniu się w serwisie użytkownik będzie miał możliwość wpisania niezależnych danych dotyczących rozliczenia oraz dostawy, zmieniania danych znajdujących się w serwisie oraz przeglądania własnej historii zamówień. Opcje te będą dostępne dla użytkownika po zalogowaniu się do systemu.
 4. Korzystanie z serwisu, w tym także dokonywanie zamówień, jest bezpłatne dla użytkowników. Oznacza to, że właściciel nie pobiera prowizji ani opłat od zamawiającego.

2.4. Sposoby i terminy płatności

 1. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy podczas składania zamówienia.
 2. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym produkcie, który ma możliwość wykonania personalizacji; personalizacja jest dostępna pod produktem w zakładce: „TWOJA PERSONALIZACJA”, zawierają koszty tej personalizacji.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

– przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy

– płatność przez system płatności internetowych Przelewy24

 1. Sprzedawca pobiera przedpłatę wysokości 100% wartości zamówienia, która jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przez sprzedającego realizacji zamówienia.
 2. Dzień zapłaty; dzień w którym na rachunku sprzedającego zostanie zaksięgowana płatność za złożone zamówienie, jest to dzień zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy zamawiającym a sprzedawcą.
 3. W przypadku braku wpływu należności za zamówienie w ciągu 3 dni roboczych od daty jego złożenia, sprzedawca wyznacza klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, sprzedawca prześle klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
 4. Płatność przelewem na konto sprzedawcy:

Cukrowy Butik S.C.

ul. Piaskowa 31, 62 – 081 Przeźmierowo

Numer rachunku: 36 1050 1533 1000 0092 0362 4086

ING Bank Śląski

8. W tytule przelewu należy wskazać  imię i nazwisko zamawiającego oraz numer zamówienia, otrzymany w mailu po złożeniu zamówienia.
9. Dane do wpłaty oraz tytuł wpłaty, przesyłane są także drogą e-mailową na adres e-mailowy podany przez użytkownika podczas składania zamówienia.

2.5. Sposoby, koszty i termin dostaw

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych na realizację i dostawę zamówionych produktów.
 4. Sprzedający udostępnia klientowi sposoby dostawy lub odbioru produkt:

– firma kurierska

– dowóz produktów na terenie Poznania gratis

 1. Zamówione produkty są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. W dniu wysłania zamówionych produktów do klienta, przekazywana jest na adres e-mailowy klienta podany w zamówieniu, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez sprzedawcę. Informacja zawiera numer przesyłki oraz aktywny link umożliwiający śledzenie przesyłki.
 3. Dostawa produktu jest odpłatna (z wyłączeniem uzgodnionej z klientem dostawy na terenie Poznania). Koszty dostawy są wyszczególnione podczas składania zamówienia i osobno akceptowane przez klienta.
 4. Ważna informacja; w trosce o najwyższą jakość dostarczanych towarów, a także ze względu na charakter produktu, wysyłki nie są realizowane w piątki z terminem dostawy na poniedziałek.
 5. Klient powinien dokładnie obejrzeć doręczoną przesyłkę. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, klient ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu.

2.6. Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli towar ma wadę klient może:

2.1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

2.2. Żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

 1. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres sprzedawcy.

2.7. Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może kierować w formie pisemnej, na adres sprzedawcy: Cukrowy Butik S.C., ul, Piaskowa 31, 62 – 081 Przeźmierowo.

Reklamację można także przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@cukrowybutik.pl.

 1. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane powyżej mają jedynie formę zalecenia i nie wpłyną na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta.
 3. Klient może zgłosić sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@cukrowybutik.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli klientowi odpowiedzi.

2.8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu na dostąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta.

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedawcy: biuro@cukrowybutik.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu: formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaż, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o dostąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 4. W wypadku odstąpienia klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru;
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem usługi, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. O Prawach Konsumenta art. 28 ust 4 (wejście w życie 25/12/2014) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana indywidualnie według specyfikacji konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.9. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów, droga elektroniczna usługi nieodpłatne:

– prowadzenie konta klienta

 1. Usługi powyższe świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Usługa prowadzenie konta klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w regulaminie i polega na udostępnieniu klientowi, dedykowanego panelu w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającego klientowi modyfikacje danych.
 3. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić sprzedawcy żądanie usunięcia konta klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usuniecie konta klienta, może ono zostać usunięte do 14 dni roboczych od zgłoszenia żądania.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta, w przypadku działania przez klienta na szkodę sprzedawcy lub innych klientów, naruszania przez klienta przepisów prawa lub postanowień regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez klienta zabezpieczeń strony internetowej sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Sprzedawca zawiadamia klienta o zablokowaniu dostępu do konta klienta droga elektroniczną na adres podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.

3.0.  Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik ma obowiązek:

1.1. Podania w wypełnianych formularzach danych zgodnych z prawdą.

1.2. Korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

1.3. Przestrzegania regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci internet.

1.4. Bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez właściciela.

1.5. Terminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych wynikających z zawartych transakcji oraz korzystania z usług.

1.6. Zawiadamiać niezwłocznie właściciela o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron serwisu lub stron.

1.7. Dostarczyć właścicielowi niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy właściciel przystępuje do usuwania stwierdzonych  wad.

 1. Użytkownikowi nie wolno:

2.1. Wykorzystywać serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami.

2.2. Wprowadzać w błąd właściciela, administratora, użytkowników i gości serwisu w zakresie danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli, w tym poprzez składanie fikcyjnych zamówień.

2.3. Zakłócać funkcjonowania serwisu, ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie,  w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania.

2.4. Udostępniać uzyskanych ze stron serwisu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych użytkownikach, gościach lub innych osobach, osobom trzecim.

2.5. Publikować na stronie komentarzy serwisu informacji, które:

– naruszają prywatność lub inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,

– naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób,

– których rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo, lub które mogą godzić w przekonania światopoglądowe lub religijne.

3.1. Prawa i obowiązki właściciela

 1. W celach związanych z realizacją przedmiotu dostawy osoby upoważnione przez właściciela będą przekazywały wymienione dane kontaktowe zamawiających: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz adres dostawy, podmiotom, które są niezbędne w sprawnej realizacji zamówień i dostaw. Przekazanie takich danych ma na celu prawidłowe wykonanie przez właściciela umowy kupna na rzecz użytkownika.
 2. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.
 3. Użytkownik ma prawo:

– wglądu do swoich danych zebranych w bazach danych,

– zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z baz danych serwisu poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@cukrowybutik.pl

 1. Właściciel zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu, łączy i stron serwisu.
 2. Właściciel ma prawo do zmian sposobu działania serwisu, a w szczególności:
  5.1. Zmian wyglądu stron www:

– zmian funkcji stron www,

– zmian w zawartości witryn i stron (serwisów) serwisu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,

– przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od właściciela jak i innych podmiotów, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

6.1. Przerwy w funkcjonowaniu serwisu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych.

 1. Właściciel nie odpowiada za:

7.1. Treści opublikowane przez użytkowników.

7.2. Sposób w jaki użytkownik korzysta z serwisu i skutki podjętych przez użytkowników działań.

7.3. Treść informacji i dane, jakie uzyskał od użytkowników, w szczególności za informacje podane przez użytkowników w formularzach rejestracyjnych.

7.4. Opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u użytkowników.

7.5. Wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od właściciela.

7.6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:

– wynikające z wadliwego funkcjonowania stron serwisu z przyczyn nie zawinionych przez właściciela,

– powstałe w wyniku braku dostępu do serwisu lub utraty informacji na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów serwisu z przyczyn siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,

– powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z serwisu.

3.2. Ochrona i przetwarzanie danych użytkownika

 1. Pobrane w trakcie wysyłania zamówienia informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, a także do powiadamiania go o zmianach i uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym właściciela, przesyłając informację na adres mail: biuro@cukrowybutik.pl.
 2. Dane osobowe użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie serwisu dla potrzeb obsługi użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie osoby upoważnione, które mają obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
 3. Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia baz danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji z ruchu przez serwis i usług realizowanych na stronach serwisu. Dane te będą przetworzone i podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.
 4. Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

– nazwisko i imiona użytkownika,

– numer telefonu użytkownika,

– adres dostawy zamówionych przez użytkownika produktów,

– adresy elektroniczne użytkownika,

– w przypadku przedsiębiorcy lub dostawcy jego nazwę i adres rejestrowy oraz numer NIP,

 1. W przypadku uzyskania przez właściciela wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 2. Właściciel może powiadomić użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

3.3. Ochrona prywatności

 1. Właściciel lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane gościa / użytkownika tylko wtedy, gdy:

– osoba – gość, użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych

– jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

– jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba – gość, użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Właściciel zapewnia prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych użytkowników.

Właściciel informuje każdorazowo użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów usług oferowanych na stronach serwisu, użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych; w szczególności, gdy będą uczestniczyć w promocjach, organizowanych w serwisie; a także kiedy korzystać będą z oferty odpłatnych usług, w tym m.in. zakupów drogą on-line; dostarczania im wybranych przez użytkowników szczególnych informacji oraz innych indywidualnych świadczeniach.

 1. Dane osobowe o użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym regulaminem i umowami obsługi użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym regulaminem.
 2. Użytkownicy serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania lub nie swoich danych osobowych. Jeżeli użytkownik nie będzie chciał przekazywać swoich danych, może zrezygnować z udziału w tych formach działalności lub usługach serwisu, które wymagają podania określonych danych osobowych użytkownika.
 3. Właściciel w celu zbierania dozwolonych informacji o użytkownikach używa mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Użytkownik dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie zgadza się na nie poprzez zapoznanie się z informacją dostępną na stronie głównej serwisu.

3.4. Prawo własności intelektualnej / ochrona znaku towarowego

 1. Właściciel udostępniając gościom i użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem systemu stron serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich.
 2. Na stronach serwisu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i programy. Zastosowany w systemie stron serwisu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na stronach serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów rozpowszechniania, zwielokrotniania lub komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez właściciela lub przez inny uprawniony podmiot.

3.5. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie z chwilą akceptacji stają się odpowiednio w całości treścią umowy zawieranej pomiędzy właścicielem a użytkownikiem lub gościem z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Zmiana regulaminu dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie głównej www serwisu.
 3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez sąd właściwy dla miasta Poznania
 4. Dla oceny stosunków prawnych łączących strony w sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
 5. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.
 6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu  na moc obowiązywania innych postanowień regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2016 r.